Tüzük

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ROCK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

1. Topluluğun Adı ve Merkezi

 • a) Topluluğun Adı : Sakarya Üniversitesi Rock Topluluğu
 • b) Topluluk Kısa Adı : SAÜROCK
 • c) Topluluğun Merkezi : Sakarya’dır.

2. Topluluğun Amacı, Çalışma Konuları ve Faaliyet Alanı

Madde 1-Topluluğun Kurulma Amacı

 • a) Rock Felsefesi’ni yaymak ve rock müzik dinleyicisi kimliğinin imajını olması gereken düzeye taşımak.
 • b) Rock müziğin yapılabilmesi için tesis ve imkânların gelişmesini, var olan tesislerden müzisyenlerinin yararlanmasını sağlamak.
 • c) Sakarya Üniversitesi bünyesinde var olan rock gruplarının gelişimlerine katkıda bulunmak.
 • d) Rock gruplarına gerek SAÜ’de gerek başka yerlerde sahne imkânı sağlamak, duyuru ve tanıtımlarına destek vermek.

Madde 2-Topluluğun Çalışma Konuları

 • a) Rock müziği ilgilendiren konularda panel, konferans ve söyleşiler, çeşitli sosyal etkinlikler, workshoplar, konserler, geziler ve yarışmalar düzenlemek.
 • b) Topluluk amaçları doğrultusunda ve topluluk tanıtımında kullanılmak üzere ilan, broşür, dergi gibi bültenler hazırlamak ve bu bültenlerin SAÜ öğrencilerine ulaştırılmasını sağlamak.
 • c) Rock felsefesi ışığında sosyal sorumluluk projeleri içinde aktif bir şekilde yer almak.
 • d) Gerekli gördüğünde alt kollar kurmak ve ilgili kollarda topluluk amaçları doğrultusunda çalışmalarda bulunmak.

Madde 3- Topluluğun Faaliyet Alanı

 • a) Topluluk kültür ve Sanat alanlarında faaliyet gösterir.

Madde 4- Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 4.1- Üye Olma:
 • a) SAÜROCK Topluluğu’na tüm Sakarya Üniversitesi öğrencileri ve SAÜROCK’a fayda sağlayacağı düşünülen herkes EK-1’deki SAÜROCK Üye Formu’nu doldurarak üye olabilir.
 • b) SAÜROCK’a üye olan herkes Pasif Üye konumunda üyeliğe başlar ve Aktif Üye’liğe başvurmadığı sürece Pasif Üye konumunda üyeliği devam eder.
 • c) Aktif Üye olmak isteyen üyeler EK-2’de yer alan Aktif Üyelik Başvuru Formu aracılığıyla Yürütme Kurulu’na Aktif Üyelik statüsü kazanabilmek için başvuruda bulunmalıdır.
 • d) Aktif Üyelik statüsünde sadece Sakarya Üniversitesi’nde öğrenim gören lisans öğrencileri ve SAÜ akademik personeli bulunabilir.
 • e) Aktif Üye statüsünde yer alan üyelerin Sakarya Üniversitesi ile ilişikleri kesildiğinde, üyelikleri Pasif Üye konumuna düşer.
 • f) Yönetim Kurulu’na Aktif Üye’lik için başvuruda bulunan üyelerin, başvuru dönemleri sonunda Aktif Üyelik statüsü kazanabilmeleri için Aktiflik Puanı*’nın en az 60 olması gerekmektedir. (*Aktiflik Puanı = (Toplantılara Katılım Oranı * 2/10) + (Kabul Edilen Görevleri Gerçekleştirme Oranı * 5/10) + (Yönetim Kurulu Kabul Oyu Oranı * 3/10))
 • g) Aktif üyeler Genel Kurul’a ve Olağan Toplantılara katılma ve söz alma hakkına sahiptir.
 • h) Aktif Üyeler yıllık çalışma programının oluşumunda söz sahibi olurlar.
 • ı) Aktif Üyeler topluluk etkinliklerinde aktif görev alabilirler ve kabul ettikleri görevleri mazeret halleri dışında gerçekleştirmekle yükümlüdürler.
 • i) Aktif Üyeler topluluk organlarında seçme ve seçilme hakkına sahiptirler.
 • j) Aktif Üyeler gerektiğinde Topluluk organlarında seçimle veya akademik başkan tarafından atanarak görev alabilirler.
Madde 4.2- Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma
 • a) Topluluğa üye olan herkes, Yönetim Kurulu Başkanlığı’na bildirim yaparak istedikleri anda üyelikten çıkabilirler.
 • b) Topluluk Tüzüğüne aykırı davranmak, verilen görevleri yapmamak, görev almaktan kaçınmak ve böylelikle Topluluğun yaşamasına ve amaçlarına karşı ilgi göstermemek üyelikten çıkarılmayı gerektirir.

Madde 5- Topluluğun Organları

 • a – Genel Kurul
 • b – Yürütme Kurulu
 • c – Denetleme Kurulu

Madde 6- Genel Kurul

Madde 6.1- Genel Kurulun Oluşum Şekli
 • a) Genel Kurul Akademisyen Başkan (Öğretim Elemanı ya da Yardımcısı), Kurucu üyeler, Aktif Üyeler ve Pasif Üyelerden oluşur. Akademisyen Başkan’ın olamadığı durumlarda Öğrenci Başkan kurula vekalet eder ve alınan kararları daha sonar Akademisyen Başkan’ın onayına sunar.
 • b) Genel Kurul, Topluluğun en yetkili ve en üst düzey organıdır.
 • c) Pasif üyeler Topluluğun işleyişi ve gelenekleri hakkında bilgi sahibi olabilmek için toplantılara gözlemci olarak katılabilir fakat alınan kararlarda oy hakkı yoktur.
Madde 6.2- Genel Kurulun Toplanma Şekli
 • Genel Kurul akademik takvim içerisindeki her hafta içerisinde toplanır.
 • Genel Kurul toplantılarının en az iki (2) tanesine Akademisyen Başkanın katılması zorunludur.
 • Genel Kurul tarihinin Genel Kurul üyelerine en az yedi (7) gün öncesinden bildirilmesi (sosyal medya ve internet ortamında) zorunludur. Ancak olağan olarak haftalık gerçekleştirilen toplantıların belirlenmesi hakkı Genel Kurul’dadır ve bir kez belirlendikten ve duyurusu yapıldıktan sonra geçerlidir.
Madde 6.3- Genel Kurulda Oy kullanma ve Karar Alma Usulü
 • Genel Kurul kararları açık ve kapalı oy usulüne göre yapılır. Ancak Genel Kurul üyelerinin taleplerine göre oylama usülü açık oylama ile yeniden belirlenebilir.
 • Genel Kurul kararlarında sadece Aktif Üyeler oy hakkına sahiptir.
 • Genel Kurul kararları üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Eşitlik olması durumda Akademisyen Başkan’ın oyu, Akademisyen Başkan’ın olmadığı durumlarda ise kendisine vekalet eden Öğrenci Başkan’ın oyu kararı belirler.
Madde 6.4- Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
 • Yürütme Kurulu’nu ve Denetleme Kurulu’nu seçer.
 • Her üye Topluluk etkinlikleri için Yönetim kuruluna öneri verme hakkına sahiptir.
 • Topluluk faaliyetleri Genel Kurul’da kurul üyelerinin oluşturacakları gündem maddeleriyle belirlenir.
 • Genel Kurul üyeleri Topluluğun sosyal imkânlarından ücretsiz yararlanabilir.

Madde 7- Yürütme Kurulu

Madde 7.1- Yürütme Kurulunun Görev ve Yetkileri
 • Topluluğun amaç ve çalışmalarını gerçekleştirir.
 • Genel Kurul kararlarını uygular.
 • Genel Kurul kararları uygularken gerekli iş gücüne göre Aktif Üye’lerden görev talep etme hakkına sahiptir.
 • Yürütme Kurulu, kurul içerisinde görevini yapmadığına inandığı kişinin görevinin düşmesi için Genel Kurul’da oylama yapma hakkına sahiptir. Ancak bunun için sözü geçen kişi haricinde kalan tüm Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliği şartı vardır. Genel Kurul’da yapılacak oylamada 1/5 oranında bir oy verilirse sözü geçen kişinin görevi düşer.
 • Başkan Yardımcı’sı görevi düşen kişinin yerine yeni bir üye seçilene kadar vekalet eder.
 • Yürütme Kurulu içerisindeki görevi düşen herhangi bir üye akademik takvim içerisinde yer alan 14 hafta boyunca herhangi bir göreve yeniden aday olamaz.
 • Yürütme Kurulu içerisinde düşen görev için kimsenin aday olmaması durumunda Öğrenci Başkan 3 kişiyi önerebilir. Genel Kurul üyeleri yapılan öneriler arasından bir seçim yaparak bir kişiyi görevlendirebilir.
 • Tüm Yürütme Kurulu üyeleri diledikleri anda sebep göstererek ya da göstermeksizin görevlerini bırakabilirler. Görevi bırakan üyeye Genel Kurul tarafından akademik takvim içerisinde 14-28 hafta bir hak mahrumiyeti verilir. Ancak mazaret göz önünde bulundurularak 4/5 oranında bir oy çoğunluğu ile üyeye hiç hak mahrumiyeti verilemesi hakkı da Genel Kurul üyelerindedir.
 • Faaliyet dönemi, çalışma raporu, bilanço ve gelir-gider çizelgesi, Genel Kurul tutanaklarını(Katılım Listesi, Karar Listesi) hazırlar.
 • Topluluğun internet tabanlı haberleşmesinden sorumludur.
Madde 7.2- Yönetim Kurulu Üyeleri
a.Akademik Başkan
 • Topluluğu ve Genel Kurul’u temsil etmek.
 • Yürütme Kurulu görevlerinin yerine getirilmesini denetlemek.
 • Faaliyet döneminin sonunda, Topluluğun mali işleri, demirbaş varlıklarını ve diğer belge ve evrakları yeni faaliyet döneminde Yürütme Kurulu’na tam ve eksiksiz olarak devredilmesine yardımcı olmak.
 • Olağan toplantılar dışında gerekli görüldüğü hallerde yönetim kurulunu toplanmaya çağırmak.
b. Öğrenci Başkanı
 • Akademik Başkan’ın ve Genel Kurul Kararları’nın verdiği görev ve sorumluluklar çerçevesinde Topluluğun işleyişinden sorumludur.
 • Genel kurul ve Yürütme Kurulu toplantılarına öğrenci başkanı sıfatıyla katılır.
 • Akademik başkanın bulunmadığı hallerde kurullara başkanlık eder. Ancak alınan kararların geçerli olabilmesi akademik başkanın onayı ile mümkündür.
c. Başkan Yardımcısı
 • Akademisyen Başkan’ın ve Öğrenci Başkanı’nın olmadığı durumlarda Genel Kurul’a ve Yürütme Kurulu’na başkanlık eder.
 • Yürütme Kurulu üyelerinden herhangi birisinin görevini yapmasına imkan olmadığı ya da herhangi bir görevin sahibinin olmadığı durumlarda, yeni görevlendirme yapılana kadar göreve vekalet eder.
d. Sekreter
 • Topluluğun tüm yazışmalarından sorumludur. Aşağıdaki defter ve evrakları düzenlemek ve muhafaza etmek, gerektiği durumlarda Genel Kurul’a ya da Yürütme Kurulu’na sunmakla yükümlüdür;
 • Genel Kurul Katılım Listesi
 • Genel Kurul Kararları
 • Üye Kayıt Formları
 • Aktif Üyelik Başvuru Formları
 • Diğer kurumlarla yapılacak resmi yazışmaların hazırlanması.
e. Evrak Takipçisi
 • Kurumlarla yapılacak olan yazışmaların takibi.
 • Gelen ve Giden evrakların düzenli bir şekilde kaydedilmesi.
 • Genel Kurul ya da Yürütme Kurulu talep ettiğinde tüm kayıtların sunulması.
f. Sosyal Medya Sorumlusu
 • Topluluğun sahip olduğu web sayfasının (saurock.net) ve çeşitli sosyal ağlarda var olan hesaplarının yönetilmesinden sorumludur.
 • Genel Kurul kararlarına gore ya da Yürütme Kurulu taleplerine gore belirtilen paylaşımları yapmalıdır.
g. Etkinlik Sorumlusu
 • Genel Kurul kararıyla belirlenen tüm faaliyetlerin koordinasyonundan sorumludur.
h. Sayman
 • Topluluk faaliyetleri için kaynak bulma ve bulunan kaynakların takibi.
 • Topluluk bünyesindeki demirbaşların muhafazası ve bakımlarının düzenli olarak yapılarak çalışır durumda bulundurulması.

Madde 8- Denetleme Kurulu

 • Genel Kurul’a en çok oyu alan 3 üyeden oluşur.
 • Yürütme Kurulu’nda yer alan üyeler haricindeki tüm Aktif Üye’ler aday olabilir.
 • Oylama her Aktif Üye’nin desteklediği 3 adayın adını kapalı oylama ile yazması ile yapılır.
 • Yürütme Kurulu’nun Genel Kurul’u 3 hafta sürekli olarak toplamadığı durumlarda;
 • Genel Kurul’u toplama ve Yürütme Kurul’undan açıklama istemek zorundadır.
 • Denetleme Kurulu Genel Kurul’u toplamadığı takdirde Denetleme Kurulu üyelerinin görevleri otomatik olarak düşer ve Aktif Üye’lerin1/2’si Genel Kurul’u toplama hakkına sahip olur.
 • Sekreter ve Evrak Takip Sorumlusu’nun görevini yapmadığı durumlarda oy birliği ile düşürür. Ancak Genel Kurul’a nedenlerini açıklamak zorundadır.
 • Her öğretim dönemi sonunda Topluluk hesaplarını inceler.

Madde 9 – Kurulum ve Yeniden Yapılanma Süresi

 • Topluluğun Kurulum ya da Yeniden Yapılanma sürecine gitmesine Yürütme Kurulu ve Denetleme Kurulu’nun görevini yapamadığı ve Genel Kurul’un toplanamadığı durmularda Akademisyen Başkan karar verir.
 • Akademisyen Başkan bir öğrenciyi yeniden yapılanma sürecini gerçekleştirmesini için görevlendirir.
 • Akademisyen Başkan tarafından seçilen öğrenci Genel Kurul’u toplayabilir ve Genel Kurul’a başkanlık yapabili, Topluluk Tüzüğü için çalışma ekibi oluşturabilir.
 • Seçilen öğrenci Aktif Üyeleri maksimum 8 haftalık süre içerisinde 4’er haftalık periyodlar baz alınarak yapılacak katılım listelerine gore belirler. Yapılacak bu 4 toplantılık periyodun ¾’üne katılan üye Aktif Üye olarak seçilir.
 • Yeniden yapılanma sürecinde Yürütme Kurulu ve Denetleme Kurulu oluşturulur.

Madde 10 – Topluluğun Gelir Kaynakları

 • Topluluklar, üyelerden nakdi hiçbir gelir şeklinde aidat ya da başka bir başlık altında gelir elde edemezler. Ancak Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının T.C Ziraat Bankasında ki ilgili hesabına yatırmak üzere topluluk üyelerinden bir sefere mahsus üyelik aidatı alınabilir.
 • Topluluklar hiçbir şekilde gelir elde edici paralı etkinlik (Konser, gezi, söyleşi, sertifika programı ve benzeri) düzenleyemezler. Ancak Üniversitenin onayı ile belli bir bedel karşılığı düzenlemek istedikleri konser, söyleşi ve benzeri etkinliklerde elde edilen gelirler ile varsa sponsorluk gelirlerini Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının TC .Ziraat Bankasındaki ilgili hesabına yatırmak zorundadırlar. Sertifika Programları ve eğitimle ilgili programlar ve kurslar düzenlenmek istendiğinde SAÜSEM’ e başvurularak etkinlik yapılabilir.
 • Üniversiteden izin alınması kaydı ile firma ve kişiler tarafından paralı etkinlik düzenlenebilir. Bu durumda etkinlikle ilgili varsa yer kirası, tesisat kullanım bedeli, afiş yaptırılması, teknisyen desteği gibi hizmet bedellerini, kişi veya firmalar Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının T.C.Ziraat Bankasında bulunan ilgili hesabına yatırılır. Bu gelirler Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından Üniversite bütçesine öz gelir olarak kaydedilir. Etkinlikler; Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığının gözetiminde olacak ve etkinlik sonucunda doğabilecek olan zarar ve ziyanı etkinliği düzenleyen kişi veya firmalar karşılayacaklardır.

Madde 11 – Topluluğun Çalışma Usulleri

 • Topluluklar kuruluş aşamasında hazırlayacakları tüzüklerinde belirtilen çalışma esaslarına göre etkinlikte bulunmalıdırlar. Topluluk çalışma esasları, bu yönergeye uygun olarak kendi kuruluş amaçlarına göre hazırlanır ve Spor, Kültür ve Sanat Birliği Yönetim kurulunun onayı ile yürürlüğe girer.
 • Topluluklar tarafından yapmak istedikleri faaliyet konularına uygun olarak kuruluş amaçları belirtilmelidir.
 • Topluluklar; üyelik şartları, üyelerin yetki ve sorumlulukları, üyeliğin sona ermesi ve fahri üyelik koşullarını tüzüklerinde belirtmelidirler.
 • Topluluklar, Madde 8’de belirtilen organlar ve Denetleme Kurulu’nun oluşumu ve işleyişine ilişkin bilgileri tüzüklerinde belirtmek zorundadırlar.
 • Topluluklar her eğitim-öğretim yılında en az bir defa yapılacak Genel Kurul ve diğer zamanlarda yapılacak olan Yürütme Kurulu toplantılarında almış oldukları kararları, toplantılardan bir hafta sonra Spor, Kültür ve Sanat Birliği’ne yazılı olarak iletilir.
 • Farklı birimlerde aynı etkinlik alanı içindeki toplulukların oluşumuna izin verilmez. Farklı birimlerdeki öğrenciler, aynı amaç için kurulmuş olan topluluk var ise bu topluluğa üye olarak faaliyetlerini sürdürebilirler. Topluluklar kendi etkinlik alanlarının dışına çıkamazlar; ancak başka etkinlik alanlarındaki topluluklar ile ortak çalışmalar yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirler.
 • Topluluklar, öncelikle kendi okullarının spor, kültür ve sanat kurullarının, daha sonra ise spor, kültür ve sanat birliği yönetim kurulunun ve Rektörlüğün bilgisi ve onayı olmadan etkinlik düzenleyemez. Topluluk, tüzüğünde belirtilen topluluk amaçlarına uygun olarak düzenlenecek olan faaliyet ve etkinliklerde konu öncelikle Fakülte/Yüksek Okul Spor, Kültür ve Sanat Kurullarında görüşülerek uygun görüldüğü taktirde Dekanlık/Müdürlüklerin üst yazısı ile Rektörlüğe gönderilir. Spor, Kültür ve Sanat Birliği Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra uygun görüldüğü takdirde faaliyet ve etkinlikler yapılabilir.
 • Topluluklar, düzenleyecekleri etkinlikleri her eğitim-öğretim yılının başlangıcından itibaren planlayarak Ekim ayı içerisinde Birlik Yönetim Kuruluna bildirmek ve onay almak zorundadırlar. Daha sonra güncel olarak ortaya çıkan ve yapılması düşünülen etkinlikler olursa bunları da etkinlik tarihinden en az bir ay önce Birliğe bildirilmesi gerekmektedir.
 • Topluluklar, malzeme, üye kayıt, gelen-giden evrak ve karar defteri ile harcamalarla ilgili belge ve tutanakları 2 yıl süre ile muhafaza etmek zorundadır.
 • Toplulukların, yapacakları etkinliklerle ilgili malzeme talep ve istekleri mevzuatın vermiş olduğu imkanlar ölçüsünde Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından karşılanır.
 • Topluluklar izin alarak yapmış olduğu etkinliklerinin bitim tarihinden sonra bir hafta içerisinde etkinlikle ilgili bütçe ve hesap (gelir-gider ve harcamalarla ilgili) dökümünü SKS Dairesi Başkanlığına sunmak zorundadırlar. Bütçe ve hesap dökümünü vermeyen kulüplerin yapacakları diğer etkinlikleri geçici olarak durdurulur.
 • Topluluklar Birlik Yönetim Kurulu tarafından öngörülen tip tüzüklere göre teşkilatlanmalarını oluşturacaklardır.

Madde 12 – Tutulacak Defterler

 • Topluluklar Malzeme, Üye Kayıt, Gelen-Giden evrak ve Karar Defteri ile harcamalarla ilgili belge ve tutanakları 2 yıl süre ile muhafaza etmek zorundadır.

Madde 13 – Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

 • Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
 • Genel Kurul’da tüzük değişikliği yapılabilmesi için kurulda aktif üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan Aktif Üye sayısı, Yürütme ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
 • Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 4/5’i dir. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Madde 14 – Topluluğun Feshi ve Kapatılması

 • Birlik Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde ilgili topluluğun faaliyetini durdurur veya topluluğu gerekçesi ile birlikte kapatabilir.
 • Topluluğun kapatılması halinde varsa, demirbaş ve mal varlığı Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına devredilir.
 • Bir eğitim-öğretim yılı içerisinde her hangi bir faaliyet ve etkinlikte bulunmayan topluluklar kapatılabilir.
 • Yönerge uygun hareket etmeyen topluluklar kapatılır.

Madde 15 – Disiplin işleri

 • Topluluk çalışmalarına katılan öğrencilerden, yönerge kurallarına uymayan ve öğrenciliğe yakışmayan tutum ve davranışlarda bulunanlar hakkında, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre işlem yapılır. Disiplin soruşturmasını gerektiren hallerde bu işlem Rektörlükçe yürütülür. Ayrıca topluluğun kurallarına ve amaçlarına uymayan üyenin, Topluluk Genel Kurulu tarafından ihraç edilmesine karar verilebilir.
 • Herhangi bir disiplin cezası almış olan öğrenci, toplulukta yönetici olarak görev alamaz. Topluluk yöneticisi iken disiplin cezası alan öğrenci, bu görevini bırakmak zorundadır.
 • Toplulukların denetimi Spor, Kültür ve Sanat Birliği Denetim Kurulu tarafından yapılır.

Madde 16 – Yürürlük

 • Topluluğun Kurulması ile ilgili başvuru yapıldıktan sonra Spor, Kültür ve Sanat Birliği Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe girer.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir